Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor textu Jakub Novák/Martin Fletcher
autor fotografií Univerzita Hradec Králové
hash tag #univerzitahradeckralove
02.07.2020 10:49

Fletch

Zpravodajství
zajímavosti

Zobrazeno 1911x
Rektor UHK Kamil Kuča ve své kanceláři předal jmenovací dekrety prorektorkám a prorektorovi, kteří se svých funkcí chopí s účinností od 1. července 2020. Prorektorský tým tvoří současné vedení, ale i nové tváře.

„Následující čtyři roky před námi stojí mnoho výzev hned v několika oblastech. V rámci svého prvního období jsem se zaměřil hlavně na internacionalizaci UHK a vývoj vědy. Teď je potřeba soustředit se na naše zaměstnance a studenty. Prorektorský tým, který jsem vybral, má veškeré předpoklady k pokračování v nastavené strategii růstu naší instituce,“ otevřel slavnostní předání jmenovacích dekretů rektor UHK Kamil Kuča, kterého do druhého funkčního období s účinností od 1. července 2020 jmenoval ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na začátku června.

Právě zájem o akademiky a zaměstnance UHK se nejvíce odráží v gesci prorektorky pro strategii a rozvoj a statutární zástupkyně rektora Pavlíny Springerové, která mj. řeší projekt zaměřený na získání tzv. HR Award. „Ten má za cíl splatit dluh naší univerzity ve vztahu ke svým zaměstnancům v oblasti péče o lidské zdroje. Chceme, aby UHK byla zodpovědným a vyhledávaným zaměstnavatelem, který naplňuje vysoké evropské standardy,“ přibližuje prestižní ocenění Evropské komise prorektorka Springerová a dodává: „Konkrétní výstupy našeho úsilí se budou týkat možností proškolování našich zaměstnanců a doktorandů, promyšleného benefitního programu, dopracování systému a procesů týkajících se náboru zaměstnanců apod.“ Prvním krokem je připravované dotazníkové šetření mezi zaměstnanci UHK pro zisk zpětné vazby a následnou optimalizaci řešení HR procesů. Velkým tématem prorektorky Springerové bude také Strategický záměr 21+zahrnující základní parametry dalšího rozvoje UHK. „Velký důraz budeme klást na problematiku flexibilních forem vzdělávání, kvalitu doktorského studia či lidské zdroje. Strategický záměr pak bude podle stanovených priorit určovat i hlavní směry institucionálního financování a strategické záměry jednotlivých fakult UHK. Součástí balíků strategických dokumentů bude i plán investičních aktivit a strategie internacionalizace naší instituce,“ vysvětluje Pavlína Springerová, která v rámci organizační struktury UHK dále povede Oddělení strategických projektů, Oddělení kvality a strategie a Právní oddělení.

Novou tváří v prorektorském týmu je docentka Petra Marešová, prorektorka pro studium a spolupráci s praxí. „I nadále se budu věnovat oblasti administrace akreditací, klíčovému bodu pro všechny součásti UHK. Obory a studijní programy poskytující kvalitní vzdělání, ve kterém jsou reflektovány i částečně se měnící potřeby trhu práce, jsou cestou k získání nadaných studentů. Význam v tomto směru bude mít evaluace studia, jako důležitá zpětná vazba pro akademické pracovníky i celou univerzitu,“ přibližuje nově nabytou agendu emeritní předsedkyně Ekonomické komise Akademického senátu UHK Marešová. Ta bude mít na starost i rozvoj celoživotního vzdělání, které může flexibilněji odrážet aktuální potřeby nejen trhu práce, ale i spolupracujících firem a institucí a být tak zajímavým místem pro vzdělávání nejen pro studenty. „I vzhledem k současné situaci se dostala výrazně rychleji do popředí oblast elektronického vzdělávání. Ráda bych, aby diskutovaným tématem byla nejen vhodná forma kurzů v případě náhlé potřeby, ale i možnost celých online studijních programů jak pro zahraniční, tak naše studenty,“ líčí prorektorka Petra Marešová, jejíž agenda dále obsahuje náplň činnosti Informačně-poradenského a kariérního centra UHK a studentských spolků.

Oddělení vědy a transferu znalostí, Galerii T a Univerzitní knihovnu má v gesci prorektor pro vědu a tvůrčí činnost Ondřej Krejcar, který v předešlém období působil jako proděkan FIM UHK v téže oblasti. „Jedním z mých úkolů bude věnovat se publikačním a projektovým aktivitám UHK. Zde je třeba zopakovat, že nejsme univerzita s převahou technických fakult, kde se očekávají vědecké průlomy, nicméně v posledních letech bylo díky enormnímu úsilí řešitelských týmů na fakultách dosaženo velmi úctyhodných počtů projektů a spoluprací s průmyslem a UHK se stává hráčem, který je vidět. V podpoře těchto týmů chci rozhodně pokračovat. Ostatně UHK dosahuje v posledních letech velmi kvalitních výsledků také v publikační oblasti ve smyslu časopiseckých článků v prvních dvou kvartilech časopisů indexovaných v JCR Web of Science,“ říká další „nováček“ v prorektorském týmu Ondřej Krejcar. Ten se po několika letech fungování PPK zaměří na reflexi přínosů tohoto motivačního mechanismu s tím, že některé oblasti bude třeba precizněji definovat, aby byly rámce jasnější a fakulty se mohly konkrétněji soustředit na naplňování indikátorů. Ty je pak UHK schopna vykazovat a čerpat tak externí finance z MŠMT, ale i dalších rámců podpory včetně externích grantových agentur. „Díky paní prorektorce Stašové a získání projektu TA ČR GAMA 2 se na UHK začal skutečně rozvíjet také transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví, kde budeme chtít být rozhodně aktivní. Mluvím hlavně o patentech, kde je realizováno několik prodaných licencí a tedy dosažení finálního stavu přenosu znalostí a technologií z UHK do komerčního prostředí,“ doplňuje Krejcar.

Prorektorský tým uzavírá současná prorektorka pověřená vedením hned dvou sekcí Leona Stašová. Ta nově povede gesci prorektorky pro zahraniční vztahy včetně řízení Oddělení zahraničních vztahů. „Velkým oceněním naší práce, na kterou v následujících čtyřech letech naváži, je postupné prosazování UHK v mezinárodních žebříčcích. Například právě v těchto dnech se UHK poprvé objevila v rankingu THE Young University Rankings 2020, v němž se dostala mezi 400 nejlepších mladých světových univerzit. I díky takovým úspěchům pak máme lepší vyjednávací pole v rámci rozvoje možností studijních programů typu double/joint degree, což je téma, které UHK řeší dokonce v rámci jednoho projektu ESF a též centralizovaného rozvojového projektu na rok 2020,“ přidává se prorektorka Leona Stašová. Tu v následujícím období čeká např. analýza mezinárodních smluv pro tzv. strategická partnerství. „Jde nám o to, abychom vytipovali ta zahraniční pracoviště, s nimiž nás pojí největší kompatibilita v oblasti vědy, výzkumu, vzdělávání či další činnosti a která tak mají maximální potenciál být našimi intenzivními a skutečně strategickými partnery,“ uzavírá prorektorka Stašová, která vzhledem k pandemické situaci aktuálně řeší zpomalené či úplně pozastavené mobility. „Doufám, že se výjezdy a příjezdy brzy opět dostanou do obvyklého režimu. Zároveň ale může tato situace pomoci více rozvíjet i kombinované či virtuální mobility,“ konstatuje Stašová.

Ve vedení Univerzity Hradec Králové nadále zůstává i kancléřka Soňa Došková a kvestor Aleš Klicnar. Ten v rámci změny schématu organizace řízení UHK povede vedle Ekonomického, Investičního a Osobního a mzdového oddělení také Oddělení informačních technologií, Oddělení veřejných zakázek, dále Technicko-provozní oddělení a Vysokoškolské koleje. Gesce kancléřky obsahuje činnost Sekretariátu rektora, Archivu, Podatelny a spisovny a Oddělení propagace a komunikace.

Představujeme vedení Univerzity Hradec Králové

rektor UHK

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

Vojenský chemik s profesním zaměřením na toxikologii, vysokoškolský pedagog a od roku 2016 v pořadí pátý rektor Univerzity Hradec Králové. Před výkonem mandátu rektora na Univerzitě Hradec Králové působil jako prorektor pro tvůrčí činnost. Svou výzkumnou činností se zaměřuje zejména na armádní výzkum. Specializuje se na extrémně toxické látky, jako jsou novičoky. I díky tomuto zaměření působil jako proděkan pro vědu na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. V rámci svého výzkumu založil v hradecké Fakultní nemocnici Centrum biomedicínského výzkumu a Centrum transferu biomedicínských technologií. Jeho alma mater je Vysoká škola chemicko-technologické v Praze.

prorektorka pro strategii a rozvoj UHK

Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.

Politoložka zaměřující se na studium Latinské Ameriky, zejména na Andské země. Její nejoblíbenější studijní destinací je Bolívie, která nabízí nepřeberné množství podnětů k sociálně-vědnímu bádání. Prorektorkou zodpovědnou za strategii a rozvoj je od roku 2019, před tím sedm let vedla jako děkanka Filozofickou fakultu UHK. Za tu dobu FF UHK významně rozvinula především oblast internacionalizace a vědy. Nejprve absolvovala magisterský stupeň studia na Pedagogické fakultě UHK, následně na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde také v oboru politologie získala v roce 2008 titul Ph.D.

prorektorka pro studium a spolupráci s praxí

doc. Ing. Mgr. Petra Marešová, Ph.D.

Absolventka studijního programu Ekonomika a management České zemědělské univerzity v Praze a také Univerzity Hradec Králové v oboru učitelství pro střední školy. V roce 2010 ukončila doktorské studium v programu Systémové inženýrství a informatika na Fakultě informatiky a managementu UHK a v roce 2015 absolvovala habilitační řízení na Mendelově univerzitě Brno v oboru Ekonomika a management. Od roku 2016 působila jako vedoucí Katedry ekonomie FIM UHK. Svou výzkumnou činností se zaměřuje na ekonomiku zdravotnictví. V posledních letech se specializuje na ekonomické výdaje související se zdravotní a sociální péči o stárnoucí populaci na jedné straně a s možnými přínosy a úsporami, které by mohla přinášet současná inovativní řešení v oblasti technologií. V rámci svého výzkumu řeší společensko-vědně zaměřené projekty TA ČR, GA ČR i projekt v programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji inter-excellence, podprogramu INTER-COST.

prorektor pro vědu a tvůrčí činnost

prof. Ing. Ondřej Krejcar, Ph.D.

Technický kybernetik s profesním zaměřením na informatiku, vysokoškolský pedagog a od roku 2016 proděkan pro vědu a výzkum na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Před postem proděkana působil od roku 2012 v roli koordinátora pro vědu a výzkum na FIM UHK, kam přešel z Centra Aplikované Kybernetiky (Národní centrum M1 MŠMT) – pracoviště na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava, kde působil od roku 2005. Svou výzkumnou činností se zaměřuje zejména na problematiku technické kybernetiky, reprezentovanou v dílčích oblastech zpracováním a analýzou obrazů (převážně medicínských), Smart řešeními a jejich architekturou, senzory, měřením a zpracováním dat a v posledních letech i problematikou strojového učení, neuronovými sítěmi a HPC především s aktivitou realizace projektu IT4neuro. Jeho koníčkem je pak evaluace vědeckovýzkumné činnosti za použití bibliometrie a clustrové analýzy a i následný transfer znalostí včetně patentové analýzy. V rámci podpory vědeckovýzkumné činnosti založil spolu s prof. Kamilem Kučou na FIM UHK Centrum základního a aplikovaného výzkumu.

prorektorka pro zahraniční vztahy

Mgr. Leona Stašová, Ph.D.

Absolventka oborů sociologie a demografie na Univerzitě Karlově v Praze působící v oblasti sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě UHK od roku 1997. Její odborný zájem dlouhodobě směřuje k problematice současné rodiny a jejích proměn, k analýze podob rodičovství a procesů socializace a výchovy dnešních dětí a mládeže v komplexní a interdisciplinární perspektivě. V letech 2012–2016 působila jako proděkanka pro vědu a výzkum na Pedagogické fakultě UHK, předtím též jako vedoucí Katedry sociální pedagogiky na téže fakultě. Podílela se intenzivně na oživení činnosti Centra pedagogického výzkumu na PdF UHK. V předchozím funkčním období rektora prof. Kuči v letech 2016–2020 působila jako prorektorka pro tvůrčí činnost.


Fotogalerie


Foto: Univerzita Hradec Králové

Doporueujeme k poeetení
Další zprávy z lokality Hradec Králové
Osobák vjel na křižovatce před přijíždějící autobus a došlo ke střetu. Mladý řidič auta pravděpodobně nedal přednost
Mountfield HK si v Generali Česká Cupu vede skvěle, zítra ho čeká další derby s Pardubicemi
V Domově U Biřičky testy prokázaly covid-19 u jedné pracovnice
Osobák odbočoval vpravo, cyklista jel rovně. Došlo ke střetu
Votroci porazili Chlumec 3:0
Divá bába přiveze čtení až na koupaliště
Sami proti všem. Příslušníci SNB v srpnu 1968
Recidivista napadl strážníka. Nyní je podezřelý z trestného činu výtržnictví a násilí proti úřední osobě
Fakultní nemocnice přesunula odběrové centrum Covid-19. Příjezd osobními automobily je nyní možný Třebešskou ulicí
Hradecký cyklistický tým opět sbírá medaile
Krajský úřad Královéhradeckého kraje má jednoho nakaženého koronavirem
136. sezóna Klicperova divadla aneb Hrdinové nebo Zbabělci
Putovní festival Energie pro kulturu bude po 12 letních večerů postupně navštěvovat 6 měst celé České republiky
Rozhovor s frontmanem kapely No Name Igorem Timkem
Dodávka se srazila s tahačem. Z kamionu vytekla nafta
Ujížděl policistům. Má platný zákaz řízení, byl pozitivní na alkohol a dokonce i na kokain
Cyklistický uzel před zimním stadionem se dočká výrazné opravy
Votroci zakončili sezonu výhrou nad Sokolovem
Tým z FIMky je jediným českým účastníkem v mezinárodní soutěži, vyrábí robota jménem FIM Bot
Po vlně rušení festivalů přichází nová akce Letokruh
Revitalizace Severních teras a Žižkových sadů má územní rozhodnutí
Recidivista s bohatou trestní minulostí opět zaútočil, přepadl dvě ženy
Sražená chodkyně na přechodu, žena skončila v péči lékařů
Osobák spadl ze silničního nadjezdu. Auto řídil opilý řidič
Vysvědčení v kapse, s námi v Tongu bav se!
V Muzeu východních Čech v Hradci Králové proběhne komentovaná prohlídka obrazů Vladimíra Kiseljova
Muž uváznul na ostrově uprostřed řeky. Na břeh jej převezli hasiči na člunu
První česká psí fyzioterapeutka s prestižním britským vzděláním staví ochrnuté psy zpět na nohy
Votroci porazili těsně Ústí nad Labem 1:0
Královéhradecký kraj a jeho muzea navazují užší spolupráci s hledači detektorem kovů

Cihelnu uvidíte jen v televizi. Veterány pak na spanilé jízdě Orlickoústeckem
11.08.2020 | 07:08 | Pardubický kraj

Výstava Paměti národa Osvobození bez svobody doputovala do České Třebové
10.08.2020 | 12:42 | Fletch

Záchranáři v neděli vyjeli k deseti lidem, kteří zaznamenali alergickou reakci na bodnutí hmyzem
10.08.2020 | 09:36 | ZZS

Město si připomíná 700 let od první písemné zprávy. V lapidáriu vystavují sběratelské předměty o městě
10.08.2020 | 07:14 | Dobruška

Hasiči odchytávali užovku na zahradě rodinného domu
09.08.2020 | 08:28 | HZS

Začala rozsáhlá obnova venkovních částí zámeckého kostela od Santiniho
03.08.2020 | 07:10 | ČRo

Khalila pečuje o tři malé lvice. Lvíčata přestěhovala z porodního boxu na jiné místo zázemí
01.08.2020 | 12:20 | Fletch

Nelehká záchrana retrívra se šťastným koncem. Pes spadl do hluboké průrvy
01.08.2020 | 07:28 | HZS

Výstava Paměti národa Z totality do totality se přesouvá do Jaroměře
30.07.2020 | 15:38 | Fletch

Hlavní budova průmyslovky má nový kabát
30.07.2020 | 10:36 | Královéhradecký kraj

Pokračování úspěšné ságy: dvorští hadilovové vychovávají dvě mláďata. Rodiče pocházejí přímo z Afriky
28.07.2020 | 09:24 | Fletch

Hnědé cedule připomínající historickou hranici Čech a Moravy mají v Pardubickém kraji zelenou
28.07.2020 | 10:39 | Pardubický kraj

Druhý ročník soutěže Cena Contipro měl dva vítěze. Nejnadanější studenti si rozdělili téměř čtvrt milionu korun
27.07.2020 | 11:04 | Orlický.net

Kraj usiluje o pořadatelství Letní olympiády mládeže 2023
27.07.2020 | 07:21 | Pardubický kraj

Restaurátoři opravují sgrafita na Pražské bráně
23.07.2020 | 10:23 | Vysoké Mýtozprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Mini Jízdárna se blíží
Hasiči zasahovali nad ránem u požáru v bytovém domě, ten způsobila nedbalost
Supermarket spustil svou první rychlodobíjecí stanici pro elektromobily ve východních Čechách
Začala rozsáhlá obnova venkovních částí zámeckého kostela od Santiniho
Ústí nad Orlicí
Pro rodiny s dětmi připravili zábavný víkend. Dnes s filmovou projekcí, zítra s koncertem
Kvůli stavbě dojde k omezení kapacity bezplatného parkoviště Perla
Proběhl 7. Ústecký triatlon. Zápolili velcí i malí
Chystá se druhý ročník atletického mítinku RIETER
Žamberk
Vrtulník šel k zemi. Posádka včetně dvou dětí měla velké štěstí
Překvapení pro rodiče se malinko zvrtlo. Místo pečeného chleba se v troubě připekl hrnec
Senior doprava ČČK od září v Žamberku
Výstava modelů, na které si můžete i hrát
Lanškroun
Na houbách můžete být v ohrožení života. Noste s sebou do lesa mobilní telefon
Ohlásili požáru domu, uvnitř měl být člověk
Cyklistický závod Regionem Orlicka po čtyřech letech ovládl český závodník
Druhý závodní den závodu Regionem Orlicka přinesl horké počasí i skvělou sportovní podívanou
Nové Město nad Metují
Automobilem narazil do dvou stromů. Alkohol vše vysvětlil
Vedení města diskutovalo s občany v Kině 70
Zámek je na prodej, předkupní právo má stát
Nové Město nad Metují má od června nový moderní web
Dobruška
Mělčany oslavily 565 let. Během tradičního setkání rodáků obnovili kříž Nejsvětější Trojice
Město si připomíná 700 let od první písemné zprávy. V lapidáriu vystavují sběratelské předměty o městě
Frej, Krampol či Sobota. S těmito herci točí režisér Magnusek nový film
Dva muži se vloupali do baru. Jeden na druhého volal: "Peťo, poslední". Odnesli si trezor a cigarety
Letohrad
Železniční stanice má díky rekonstrukci moderní nástupiště. Stát to přišlo na miliardu, část by měla proplatit Evropská unie
Unavený muž si dal ohřát jídlo. Z plotny jej sundali až přivolaní hasiči
Vznikne další část cyklostezky a chodník. Stát poskytne víc jak deset milionů
Místní firma pošle na účet města 3,5 milionu. Darem podpoří několik projektů
Kostelec nad Orlicí
Kostelecká náplavka vol.II
Začaly fungovat nové komunitní domácnosti pro mentálně handicapované
Přes noc zmizelo sto tisíc a elektrotechnika za další desítky tisíc korun
Dobrovolní hasiči nacvičovali resuscitaci osob při použití AED
Choceň
Akční brácha vzal sestřičku místo na houpačky na vlakové nádraží. Na volající policisty byl sprostý
Auto přes střechu, navíc uprostřed mostu. Na vině byl alkohol
Svištěl stovkou do kopce. Ulici v obytné zástavbě si spetl se závodní dráhou
Město spouští placené parkování na náměstí a v nejbližším okolí. První půlhodina je zdarma
Týniště nad Orlicí
Písničkáři na paloučku pod věží
Ve vojenském areálu zahynul po střelbě policista
Ve dvou dnech seděli za volantem různých aut tři muži se zákazem řízení
Týnišťské letní muzeum Vodárenská věž zahajuje 30. května
Vamberk
Čtvrtý hudební festival Criss Cross se uskuteční v srpnu. Headlajnery Lake Malawi či Portless
Šli koupit holicí strojky. Místo do nákupního košíku je uložili do kočárku
Nákup bez placení je krádež
Osobák havaroval na mostě
Česká Skalice
Cyklista narazil do zděného rozvaděče. Dvě hodiny po poledni nadýchal přes 2,5 promile
Rozhovor s kapelou Čechomor
Skupina Čechomor zahraje v akustické sestavě.
Dodávka projížděla ve zúžení. Po nehodě skončila na střeše a zablokovala silnici
Rokytnice v Orlických horách
Na hřišti vzniká zázemí pro fotbalisty
Ministr kultury si prohlédl pevnost Hanička. Za poslední rok se vrátila v čase
Města s oběma kraji koupila lokomotivu z 50. let minulého století. Proč?
Zapište si do kalendáře: Historická akce v historickou chvíli. Den za obnovu lesa
Česká Třebová
Jel na elektroscooteru. K zemi ho mělo srazit zpětné zrcátko projíždějícího automobilu
Dva zastupitelé vypověděli koaliční smlouvu na radnici
V parku a na sídlišti instalovali veřejná griloviště
Bramborové Jabkance se dostaly na seznam tradiční kultur
Opočno
Stavbaři předali do užívání nový obchvat města. Už se po něm jezdí
Otevření dokončeného obchvatu města se blíží
LDN Opočno ode dneška ruší návštěvy
Pivovar Baron přivítal seniory
Náchod
Nově upravené vstupní prostory v ZŠ 1. Máje v Náchodě-Bělovsi
Letní pítka v Malých lázních v Bělovsi jsou opět v provozu
Dopravní policie na Náchodsku posílí – starosta o tom debatoval s policejním prezidentem a krajským policejním ředitelem
V Bartoňově ulici startuje oprava chodníku, chodci musí po náhradní trase
Jablonné nad Orlicí
Střet kamionu s chodci. Pomozte objasnit okolnosti dopravní nehody
Střetla se dvě auta opilých řidičů. Ti skončili v nemocnici na ošetření a na odběru krve
Dovolená za všechny prachy pod širým nebem. Prachy šly navíc na dobrou věc
Májový koncert k 30. výročí založení Jabloňky
Borohrádek
Hasič likvidovali havárii auta do zahradního domku a neohlášené pálení
Na noční požár výměníku nasadili prášek a suchou pěnu
Poškozená silnice je opět průjezdná. Alespoň kyvadlově
Nákladní souprava se střetla s přepravní sanitkou
Jaroměř
Výstava Paměti národa Z totality do totality se přesouvá do Jaroměře
Město se mění v moderní dopravní uzel. Nový je autobusový terminál a opravuje se vlakové nádraží
Hokejisté pomohli přírodě
Dopravní terminál je otevřen, kolaudace proběhla úspěšně
Králíky
Cihelnu uvidíte jen v televizi. Veterány pak na spanilé jízdě Orlickoústeckem
Region Králicka zažívá turistický boom, a s tím spojené nároky na dodávku energie
Letošní Cihelnu ani koronavir nezruší. Diváky bude lákat k televizním obrazovkám
Tvrz Hůrka nabídne mimořádně tento víkend rozšířený provoz
Hradec Králové
Osobák vjel na křižovatce před přijíždějící autobus a došlo ke střetu. Mladý řidič auta pravděpodobně nedal přednost
Mountfield HK si v Generali Česká Cupu vede skvěle, zítra ho čeká další derby s Pardubicemi
V Domově U Biřičky testy prokázaly covid-19 u jedné pracovnice
Osobák odbočoval vpravo, cyklista jel rovně. Došlo ke střetu
Vysoké Mýto
Útok sekerou zhodnotili policisté jako zločin vraždy ve stádiu pokusu
Muž vytáhl na ženu dětskou pistoli, ona si to však nemyslela
Zvonice láká k návštěvě krásným výhledem i zajímavou výstavou
Důchodce zaútočil v domě na dva lidi
Pardubice
Úplná uzavírka mezi obchodními domy u nádraží ČD zkomplikuje dopravu
Nemocnice spouští on-line rezervační systém pro odběrová místa na koronavirus
Záchranáři v neděli vyjeli k deseti lidem, kteří zaznamenali alergickou reakci na bodnutí hmyzem
Kraj usiluje o pořadatelství Letní olympiády mládeže 2023
Litomyšl
Ve městě je 11 pozitivních lidí na Covid-19, sedm ze supermarketu
Začala Smetanova Litomyšl, program je nabitý až do příštího víkendu
Střet tří aut: 3 hodiny uzavřená silnice, pro zraněného přiletěl vrtulník
Lázně ducha ani Gastroslavnosti letos nebudou
Solnice
Nehoda tří aut komplikovala příjezd do města. Silnice byla zcela uzavřena
Po střetu dvou osobních aut skončilo jedno z nich ve zdi
Pracovní úraz při manipulaci s vysokozdvižným vozíkem
Srážka tří aut: Dvě z nich skončila mimo silnici
Orlické hory
Zastavte se v Orlických horách a Podorlicku
Odešel na nákup ve městě, jeho auto se ale našlo u Zemské brány
Polsko rozvolňuje cestování přes hranice
Policisté si vzali do hledáčku čtyřkolky i motorky. Jejich pohyb v lesích je zakázaný zákonem
Podorlicko
Dobrodružství jménem KTM Adventure
Vodní nádrže jsou stále vhodné ke koupání
Příkopy jako by přitahovaly řidiče. Dvě události během pondělního odpoledne
Do přírody na výlet. Třeba na koloběžce s elektrickým dopomocným motorem
Rychnovsko
Zloději volno neměli, terčem automat i autobus
Motorkáři do cíle nedojeli. Jeden se srazil s autem, druhý s lesní zvěří
Hořely saze v komínu i dílna u rodinného domu
Hasiči likvidovali během tří hodin tři nehody
Orlickoústecko
Silná bouřka zvedla hladiny potoků a řek
Manželé nerespektovali zákaz řízení. Za maření výkonu úředního rozhodnutí jim hrozí až tříleté vězení
Strom na střeše auta, vírník na zemi mimo heliport
Pirát silnic přišel o BMW. Poté, co se honil s policií v ulicích města
Náchodsko
Čtrnáct obcí má zájem o měření rychlosti ve svých katastrech. Hledají se vhodná místa
Nelehká záchrana retrívra se šťastným koncem. Pes spadl do hluboké průrvy
Ultralight zavadil při přistávání o obilí, upadlo mu kolo a poškodil si vrtuli
Cizinec nabízel policistům úplatek. Při silniční kontrole nadýchal přes 3 promile alkoholu

 
loading...