Profil autora:
vložil Orlický.net
autor fotografií
hash tag #koronavirus
11.05.2020 06:32

Orlický.net

Zpravodajství
události

Zobrazeno 1019x
Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Dnes je další důležité datum.
Proběhne uvolnění podnikatelských a dalších činností a také rozvolnění ve školách a školských zařízeních:

• Všechny provozovny v nákupních centrech s výjimkou provozoven stravovacích služeb.
• Provozovny nad 2 500 m2, v nichž nebyl zakázán provoz.
• Provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.
• Holičství a kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby.
• Muzea, galerie, výstavní síně a další podobná zařízení
• Zámky, hrady, skanzeny (venkovní prostory).
• Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti.
• Divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob.
• Organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
• Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
• Svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
• Bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.
• Pro prodej oděvů a obuvi byla stanovena oproti předchozí vlně uvolňování následující pravidla:
zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům.

Školy a školská zařízení

• možnost přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na
závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria - žáci nebo studenti musí tvořit skupiny
nejvýše 15 žáků;
• možnost přípravy žáků 9. ročníku základní školy na přijímací zkoušky na střední školu,
přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše
15 žáků;
• osobní účast žáků/studentů na vzdělávání ve školách při zdravotnickém zařízení
poskytovateli zdravotních služeb;
• střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků
ve skupině;
• osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů
ve skupině - toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe;
• osobní přítomnost žáků na výuce na základních uměleckých školách a jazykových
školách s právem státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 15 žáků ve skupině;
• prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných
a diagnostických ústavech;
• osobní přítomnost osob na vzdělávání v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní
výukou za účasti nejvýše 15 osob ve skupině.

Ve všech případech při dodržení přesně definovaných podmínek

Nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
• Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali;
• následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.;
• provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.);
• je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminace společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice;
• je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.;
• u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou;
• ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny;
• platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány;
• použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla
místy shromažďování osob;
• u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení pokynu dodržování
odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny;
• provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních,
příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků;
• provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění
osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu;
• dětské koutky a podobné služby nejsou provozovány.

Další doporučující opatření:
• Doporučená opatření pro provozovatele obchodních center
o Cirkulace vzduchu, vzduchotechnický systém; OC dle technických a stavebních možností zajistí přísun necirkulovaného vzduchu, čistoty celého zařízení obzvláště filtračních systémů. Omezení rekuperace.
o Parkovací systémy-preference bezkontaktní platby a obsluhy parkovacích systémů pravidelná dezinfekce kontaktních částí zařízení, umístění dezinfekce rukou pro zákazníky (dle technických a provozních možností zajistit bezkontaktní
provoz parkoviště)
o Bankomaty a jiné ATM – pravidelná dezinfekce všech kontaktních ploch
o Informační stánek, recepce – dostupnost informací o nastavených opatřeních

• Doporučená opatření pro provozovatele nájemních jednotek
o Umožnění vyčlenit část otevírací doby pouze pro osoby nad 65let v časové shodě
s celostátním standardem.

Provozovny nad 2 500 m2 (v nichž nebyl zakázán provoz)
• V provozovnách, v nichž není zakázán provoz, dodržovat následující pravidla:
o aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe,
než jsou 2 metry;
o zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální
rozestupy 2 metry mezi zákazníky;
o umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci;
o zajistit, aby pracovníci provozoven nosili rukavice při kontaktu se zbožím
a při přijímání plateb od zákazníků;
o zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a vprovozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.
• Prodej nebaleného pečiva může probíhat pouze za splnění těchto podmínek: o je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob; o prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.
• Podnikatelé provozující maloobchodní prodejnu potravin se samoobslužným prodejem musí poskytovat bezplatně zákazníkům u každého vchodu do takové prodejny jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

Provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek
• Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu;
• venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 m od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest;
• provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 m, včetně čekací zóny provozovny;
• při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky;
• zákazníkům je umožněn přístup na záchod ve vnitřních prostorech provozovny; provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup;
• dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků;
• v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí
alespoň každé 2 hodiny;
• zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace
potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu;
• v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky
onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;
• provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření.

Další doporučující opatření:
• Zajistěte minimální fyzický kontakt mezi lidmi, a to zejména ve vnitřních prostorách provozoven.
• Pokud to je proveditelné, nastavte režim práce ve vnitřních prostorách provozovny tak, aby pracovní prostory při výkonu práce jednotlivých pracovníků umožňovali co největší možný vzájemný odstup.
• Případnou úpravou provozních podmínek a režimu zajistěte minimální odstup 1,5 m mezi zákazníky navzájem a mezi skupinami zákazníků:
o uvnitř provozovny (s výjimkou hostů u stejného stolu), o ve frontě,
o u terminálů,
o pokladen,
o u výdeje.
• V provozovnách, kde je to provozně proveditelné zajistěte co největší odstup mezi
obsluhujícím personálem a zákazníkem (například provoz pokladen, objednávkové
terminály, výdeje, atd.).
• Osobní ochranné prostředky použité kzakrytí dýchacích cest musí být udržovány
včistotě, musí být podle svého charakteru v předem nastavených pravidelných intervalech měněny a vhodným způsobem hygienicky likvidovány nebo sanitovány. Ktěmto účelům vytvořte vnitřní pokyn, aby srouškami bylo zacházeno bezpečným způsobem.
•  Ve vnitřních prostorách zajistěte, aby zákazníci konzumovali občerstvení vsedě
a zabraňte nadměrnému přeplnění provozovny. V případě potřeby a podle vhodnosti vymezte koridory pro pohyb hostů v provozovně (například barevnými samolepícími páskami apod.).
• Ve všech provozovnách včetně venkovních zahrádek zajistěte odstup stolů, tak aby vzdálenost osob sedících u různých stolů byla alespoň 1,5 metru.
• Režimová opatření zpracujte do vnitřních pokynů a proškolte personál.
• Udržujte veškerá zařízení a prostory v čistotě a dodržujte běžné hygienické/sanitační
postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy.
• Obyčejné detergenty a čistící a sanitační prostředky používané podle návodu a schválené
pro tyto účely působí podpůrně i v rámci prevence šíření SARS-CoV-2.
• Dbejte na zvýšenou frekvenci úklidu a sanitaci prostor pro zákazníky. Úklid toalet by měl být prováděn nejlépe každou hodinu. Zajistěte, aby na toaletách byl vždy dostupný toaletní papír, a v prostorách pro umývání rukou, aby byly dostupné papírové utěrky či
ubrousky a možnost dezinfekce rukou.
• Zvýšenou pozornost věnujte pravidelnému úklidu a mytí stolů, případně židlí a dalších
předmětů, kterých se dotýkají či s nimi manipulují zákazníci.
• Po celou pracovní dobu dbejte na časté umývání rukou mýdlem pod tekoucí pitnou
vodou a zajistěte, aby bylo k jejich utírání vždy dostatek jednorázových ubrousků nebo ručníků. Umývání rukou personálu by mělo být nastaveno s ohledem na charakter vykonávané činnosti. Doporučeno je minimálně každých 60 minut, vždy však po manipulaci s rizikovými materiály a předměty (např. přepravními bednami, dokumenty od dodavatele při předávkách, platebními kartami, penězi apod.).
• Důrazně upozorněte personál, že použití dezinfekce na ruce nenahrazuje pravidelné a časté mytí rukou vodou a mýdlem!
• Nastavte striktní zákaz práce v obuvi a oděvu, ve kterém pracovník přichází a odchází domu.
• Zaměstnanci provozovny nesmí vykazovat příznaky jakéhokoliv akutního respiračního či střevního onemocnění (teplota, rýma, kašel, časté kýchání a smrkání, průjem, zvracení). Zajistěte kontrolu dodržování tohoto důležitého pokynu vedoucím směny. Nemocný personál nesmí mít přístup na pracoviště provozovny!
• V prostorách provozovny, pokud to provozní a hygienické podmínky umožňují, často větrejte a udržujte, pokud možno otevřená okna. V případě, že v provozovně používáte vzduchotechniku ve všech prostorách, zvyšte výměnu vzduchu(zvýšit výkon vzduchotechniky, u systémů řízených kontrolou koncentrace CO2, snížit práh spínání např. na 400 - 600 ppm). Vzduchotechniku se doporučuje zapínat cca 2 hodiny před začátkem provozu, vypnout/nepoužívat rotační výměníky tepla (včetně entalpických výměníků vlhkosti). Využívejte všechny možnosti podtlakového odvětrávání (ventilátory) ve všech prostorách, na toaletách i v kuchyňských prostorech.
• Vypněte/nepoužívejte recirkulační systémy(které nepřivádí čerstvý vzduch) - např. klimatizační split jednotky. Nepoužívat čističky vzduchu, které nemají hepa filtr. http://www.szu.cz/tema/prevence/pravidla-pro-vetrani-a-pouzivani-vzduchotechniky-v
• Vhodným způsobem informujte o dodržování vysokého stupně osobní hygieny zákazníky/spotřebitele / provozovny (například letáčky na stolech, vývěsky u vchodů do provozovny, informace s upozorněním na toaletách) jako prevence všech respiračních a
střevních onemocnění.
• Obsluhující personál by měl minimalizovat manipulaci s penězi (bankovkami a mincemi),
upřednostňována by měla být bezkontaktní platba platebními kartami či mobilním
telefonem.
• Opakovaně školte zaměstnance v pravidlech k dodržování osobní a provozní hygieny!
• Věnujte zvýšený dohled nad prováděním běžné dezinfekce, dezinsekce a deratizace
v souladu s nastaveným sanitačním plánem provozovny!
• V provozovně a zejména na toaletách vyvěste plakáty propagující mytí rukou!

Provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie
• Osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;
• mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m;
• v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny;
• v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou;
• na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci
rukou a jednorázové ručníky;
• povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech
použitých pomůcek;
• podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně;
• osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou
masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou
prostředkem s virucidním účinkem;
• před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekce rukou;
• před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka.

Další doporučující opatření:
• Bude preferována bezkontaktní platba.
• Doporučuje se zavést objednávkový systém na přesný čas.
• Provozovna zajistí, aby byly v čekací zóně mezi klienty odstupy minimálně 2 metry.

Provozovny holičství a kadeřnictví
• Holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;
• mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m;
• v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky
onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu doprovozovny holičství nebo
kadeřnictví;
• v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou;
• na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci
rukou a jednorázové ručníky;
• před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu
k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem,
a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce;
• povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech
použitých kadeřnických pomůcek;
• podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně.

Další doporučující opatření:
• Bude preferována bezkontaktní platba.

Muzea, galerie a další podobná zařízení
• V zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše 1 návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům,
• mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 m, s výjimkou členů domácnosti,
• návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí
provozovatel zařízení.

Divadla, kina, koncertní síně, cirkusy a podobné provozy
• Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali;
• následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.;
• v hledišti je nejvýše 100 diváků;
• v případě míst pro sezení s pevně umístěnými sedadly diváci sedí jen v každé druhé řadě a v takové řadě diváci sedí tak, že mohou sedět vždy nejvýše dvě osoby vedle sebe a od jiných osob je bude oddělovat alespoň jedno volné sedadlo;
• mimo hlediště je zamezeno sedět na místech jinak určených k sezení;
• v případě míst pro sezení bez pevně umístěných sedadel diváci sedí tak, že společně sedí
nejvýše ve dvojicích a od jiných osob je odděluje vzdálenost alespoň 1,5 m;
• mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 m;
• v řadě osob čekajících na prodej vstupenek jsou řazeni zákazníci s odstupy alespoň 2 m
a jsou vyzýváni informačními letáky k dodržování tohoto odstupu a k tomu, aby nejlépe
platili platební kartou;
• ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky
pro dezinfekci rukou;
• neprodávají a nekonzumují se žádné potraviny včetně nápojů;
• před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován,
průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice.

Hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách
• Účast nejvýše ve stejný čas 100 osob;
• je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti;
• je k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.

Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti
• Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;
• vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;
• sportovci vdobě tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
• na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;
• nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny,
umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce;
• po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.

Svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob
• Účastní se jen snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob;
• snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
• účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy nejméně 2 metry od jiných osob;
• po skončení sňatečného obřadu je provedena dezinfekce všech použitých pomůcek;
• tato pravidla se obdobně použijí v případě prohlášení osob o tom, že spolu vstupují
do registrovaného partnerství.

Bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob
• V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti;
• účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce;
• účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně;
• v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné obřady;
• duchovní si dezinfikuje ruce alespoň před začátkem bohoslužby, předpodáváním Eucharistie/Večeře Páně a po něm;
• délka bohoslužby se při zachování liturgických předpisů zbytečně neprodlužuje;
• bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou dezinfikovány kontaktní
plochy (kliky, lavice apod.);
• je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele/sboru mimo hlavní bohoslužebný
prostor;
• stejná pravidla se použijí i pro svatby a křty; kostely/sbory mimo bohoslužeb zůstávají
otevřené pro osobní modlitbu a individuální duchovní péči.

Školství a vzdělávání
• Dítě, žák, student, účastník, nebo jeho zákonný zástupce a zákonný zástupce dítěte vmateřské škole poskytl, před prvním vstupem do školy, školského zařízení nebo vzdělávací instituce písemné čestné prohlášení oneexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto se netýká dětí a žáků škol při zdravotnickém zařízení.
• Dítě, žák, student, účastník, byla osobně přítomná ve škole, školském zařízení nebo vzdělávací instituci pouze, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění.
• Více informací na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zdroj: vlada.cz


Doporueujeme k poeetení
Další zprávy z lokality Východní Čechy
Extrémní nebezpečí povodní stále trvá, hasiči situaci monitorovali pomocí dronu
Sanitky budou houkat zdravotním sestřičkám
Filipojakubská noc byla klidná
Prohlédněte si nejlepší dřevěné stavby roku 2020
Otevírají se řemeslné provozovny či farmářské trhy. Budou se moct konat malé svatby
Nadace ČEZ pomáhá také na východě Čech. Neziskovým organizacím poslala víc jak 2 miliony korun
Pomoc dětem při domácí výuce fyziky! ČEZ zpřístupnil tisíc videí s pokusy a návody, chystá i soutěž o 200 000 korun
Policie pátrá po dvou dívkách. Včera utekly z hradeckého dětského domova
Nadace ČEZ spouští bleskovou Krizovou pomoc pro boj s epidemií COVID-19
Lesy ČR svolávají studenty: Přijďte, pomozte v lese a vydělejte si
Raego a Olga Lounová děkují a vzkazují: Nesmíš to vzdát!
Do regionu ještě dnes zamíří 120 tisíc ústenek a 25 tisíc respirátorů
V autobusech veřejné linkové dopravy jezdí cestující zadarmo. Nastupovat musí pouze zadními dveřmi a musí mít na sobě roušku
Zakrývání dýchacích cest na veřejnosti je nyní povinné. Hradecký kraj to nařídil od 12:00, Pardubický kraj od 18 hodin a vláda pro celou ČR od půlnoci
První várka ochranných pomůcek od státu dorazila. Je jich ale krutě málo
Na východě Čech již 4 lidé s koronavirem. Polsko zavádí kontroly na hraničních přechodech
Počet lidí s koronavirem roste, prvního nemocného hlásí Pardubice
Velké přehrady jsou na sucho připraveny, hlásí ministerstvo. Kvůli nedostatku sněhu může na jaře chybět voda v tocích
Na Hučák a do Poříčí se do odvolání nepodíváte. Kvůli koronaviru
Seznamka ho stála více jak půl miliónu
Orkán Sabine: Poškozené střechy, popadané stromy, poničená auta
Sabine zatím kácela jen stromy
Varování meteorologů: Na náš region se žene orkán Sabine
Popadané stromy, zaplavené sklepy, uvízlé kamiony
Sirény se rozezní k uctění památky Jaroslava Kubery
Z Polska si vezli větší množství cigaret a tabáku. Kuřivo nedovezli
Policie varuje před falešnými žádostmi o přátelství na sociálních sítích. Následují požadavky o bankovní převod
Policisté pátrají po 55letém muži. Ten je nezvěstný již několik let
Ministerstvo neshledalo závažné porušení povinnosti v Pardubické nemocnici. Na rozdíl od hrubého porušení v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou
Čipování psů je od nového roku povinné. Existuje ale jedna výjimka

Výstava modelů, na které si můžete i hrát
05.08.2020 | 08:10 | MMŽamberk

Roušky jsou v nemocnicích opět povinné i pro pacienty
02.08.2020 | 07:40 | Orlický.net

Fakultní nemocnice přesunula odběrové centrum Covid-19. Příjezd osobními automobily je nyní možný Třebešskou ulicí
30.07.2020 | 08:57 | Orlický.net

Ve městě je 11 pozitivních lidí na Covid-19, sedm ze supermarketu
29.07.2020 | 10:18 | Litomyšl

Záchrana s dobrým koncem: Pes při venčení spadl do skruže
24.07.2020 | 07:12 | HZS

Fabrika vyrábějící autobusy hlasí dvě pozitivní osoby na Covid-19
19.07.2020 | 17:00 | (rup)

Noha chlapce propadla kanálovou mříží. Hasiči museli použít vyprošťovací nůžky
17.07.2020 | 08:03 | (rup)

Dva zastupitelé vypověděli koaliční smlouvu na radnici
13.07.2020 | 14:30 | Česká Třebová

Tisíce metrů filamentu a tisíce náhradních fólií. Orlický.net pomáhal lidem v první linii
12.07.2020 | 00:04 | Orlický.net

Muž uváznul na ostrově uprostřed řeky. Na břeh jej převezli hasiči na člunu
07.07.2020 | 11:42 | HZS

Roušky můžete nechat doma, pokud nejedete metrem a nebo nejste na Ostravsku. A pařit můžete v barech až do rána
01.07.2020 | 09:00 | Orlický.net

Začaly stavební práce na obchvatu
26.06.2020 | 15:49 | Vrbík

Dnes dochází k dalšímu rozvolnění hygienických opatření
15.06.2020 | 06:37 | Orlický.net

Vláda připravila zákon zmírňující dopady nižšího výběru daní na obce. Na hlavu každého občana poskytne 1200 Kč
09.06.2020 | 07:08 | (rup)

Na radnici skončila čtyřkoalice kvůli rozhádané ODS
02.06.2020 | 09:08 | (rup)zprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Hasiči zasahovali nad ránem u požáru v bytovém domě, ten způsobila nedbalost
Supermarket spustil svou první rychlodobíjecí stanici pro elektromobily ve východních Čechách
Začala rozsáhlá obnova venkovních částí zámeckého kostela od Santiniho
Hlavní budova průmyslovky má nový kabát
Ústí nad Orlicí
Pro rodiny s dětmi připravili zábavný víkend. Dnes s filmovou projekcí, zítra s koncertem
Kvůli stavbě dojde k omezení kapacity bezplatného parkoviště Perla
Proběhl 7. Ústecký triatlon. Zápolili velcí i malí
Chystá se druhý ročník atletického mítinku RIETER
Žamberk
Výstava modelů, na které si můžete i hrát
Ejhle, loutka 2020
Horor letní noci v Letním kině Žamberk
V letním kině v Žamberku uvidíte kultovní film Samotáři.
Lanškroun
Na houbách můžete být v ohrožení života. Noste s sebou do lesa mobilní telefon
Ohlásili požáru domu, uvnitř měl být člověk
Cyklistický závod Regionem Orlicka po čtyřech letech ovládl český závodník
Druhý závodní den závodu Regionem Orlicka přinesl horké počasí i skvělou sportovní podívanou
Nové Město nad Metují
Vedení města diskutovalo s občany v Kině 70
Zámek je na prodej, předkupní právo má stát
Nové Město nad Metují má od června nový moderní web
Na radnici skončila čtyřkoalice kvůli rozhádané ODS
Dobruška
Frej, Krampol či Sobota. S těmito herci točí režisér Magnusek nový film
Dva muži se vloupali do baru. Jeden na druhého volal: "Peťo, poslední". Odnesli si trezor a cigarety
Potomci Františka Vladislava Heka věnovali knihovnu z pozůstalosti svého pra-pra-pra-pradědečka
Od zahrádkářské kolonie dojel jen na křižovatku. Tam narazil do projíždějícího auta
Letohrad
Železniční stanice má díky rekonstrukci moderní nástupiště. Stát to přišlo na miliardu, část by měla proplatit Evropská unie
Unavený muž si dal ohřát jídlo. Z plotny jej sundali až přivolaní hasiči
Vznikne další část cyklostezky a chodník. Stát poskytne víc jak deset milionů
Místní firma pošle na účet města 3,5 milionu. Darem podpoří několik projektů
Kostelec nad Orlicí
Začaly fungovat nové komunitní domácnosti pro mentálně handicapované
Přes noc zmizelo sto tisíc a elektrotechnika za další desítky tisíc korun
Dobrovolní hasiči nacvičovali resuscitaci osob při použití AED
Fabia narazila do zdi, jeden člověk se zranil
Choceň
Akční brácha vzal sestřičku místo na houpačky na vlakové nádraží. Na volající policisty byl sprostý
Auto přes střechu, navíc uprostřed mostu. Na vině byl alkohol
Svištěl stovkou do kopce. Ulici v obytné zástavbě si spetl se závodní dráhou
Město spouští placené parkování na náměstí a v nejbližším okolí. První půlhodina je zdarma
Týniště nad Orlicí
Písničkáři na paloučku pod věží
Ve vojenském areálu zahynul po střelbě policista
Ve dvou dnech seděli za volantem různých aut tři muži se zákazem řízení
Týnišťské letní muzeum Vodárenská věž zahajuje 30. května
Vamberk
Čtvrtý hudební festival Criss Cross se uskuteční v srpnu. Headlajnery Lake Malawi či Portless
Šli koupit holicí strojky. Místo do nákupního košíku je uložili do kočárku
Nákup bez placení je krádež
Osobák havaroval na mostě
Česká Skalice
Cyklista narazil do zděného rozvaděče. Dvě hodiny po poledni nadýchal přes 2,5 promile
Rozhovor s kapelou Čechomor
Skupina Čechomor zahraje v akustické sestavě.
Dodávka projížděla ve zúžení. Po nehodě skončila na střeše a zablokovala silnici
Rokytnice v Orlických horách
Na hřišti vzniká zázemí pro fotbalisty
Ministr kultury si prohlédl pevnost Hanička. Za poslední rok se vrátila v čase
Města s oběma kraji koupila lokomotivu z 50. let minulého století. Proč?
Zapište si do kalendáře: Historická akce v historickou chvíli. Den za obnovu lesa
Česká Třebová
Jel na elektroscooteru. K zemi ho mělo srazit zpětné zrcátko projíždějícího automobilu
Dva zastupitelé vypověděli koaliční smlouvu na radnici
V parku a na sídlišti instalovali veřejná griloviště
Bramborové Jabkance se dostaly na seznam tradiční kultur
Opočno
Otevření dokončeného obchvatu města se blíží
LDN Opočno ode dneška ruší návštěvy
Pivovar Baron přivítal seniory
Pavlína Moskalyková Solo mezi seniory
Náchod
Náchod startuje modernizaci dětského dopravního hřiště v Bělovsi
Tradiční koulovačka na Jiráskově koupališti
Odstávka letních pítek v Malých lázních v Bělovsi 7.–15. 8. 2020
Opravený chodník v ulici Za Kapličkou
Jablonné nad Orlicí
Střet kamionu s chodci. Pomozte objasnit okolnosti dopravní nehody
Střetla se dvě auta opilých řidičů. Ti skončili v nemocnici na ošetření a na odběru krve
Dovolená za všechny prachy pod širým nebem. Prachy šly navíc na dobrou věc
Májový koncert k 30. výročí založení Jabloňky
Borohrádek
Na noční požár výměníku nasadili prášek a suchou pěnu
Poškozená silnice je opět průjezdná. Alespoň kyvadlově
Nákladní souprava se střetla s přepravní sanitkou
Motorka narazila do stromu, mladý motorkář zemřel
Jaroměř
Výstava Paměti národa Z totality do totality se přesouvá do Jaroměře
Město se mění v moderní dopravní uzel. Nový je autobusový terminál a opravuje se vlakové nádraží
Hokejisté pomohli přírodě
Dopravní terminál je otevřen, kolaudace proběhla úspěšně
Králíky
Region Králicka zažívá turistický boom, a s tím spojené nároky na dodávku energie
Letošní Cihelnu ani koronavir nezruší. Diváky bude lákat k televizním obrazovkám
Tvrz Hůrka nabídne mimořádně tento víkend rozšířený provoz
Památník obětem internace se musí odstěhovat z kláštera na Hoře Matky Boží
Hradec Králové
Divá bába přiveze čtení až na koupaliště
Sami proti všem. Příslušníci SNB v srpnu 1968
Recidivista napadl strážníka. Nyní je podezřelý z trestného činu výtržnictví a násilí proti úřední osobě
Fakultní nemocnice přesunula odběrové centrum Covid-19. Příjezd osobními automobily je nyní možný Třebešskou ulicí
Vysoké Mýto
Vláčky v muzeu baví celou rodinu
Restaurátoři opravují sgrafita na Pražské bráně
Radnice obnovuje naučné stezky v historickém centru města
Fabrika vyrábějící autobusy hlasí dvě pozitivní osoby na Covid-19
Pardubice
Kraj usiluje o pořadatelství Letní olympiády mládeže 2023
Muž se znova narodil. Opilý ležel v kolejišti ve chvíli, kdy přijížděl vlak
České dráhy představily modernizovaný železniční vůz pro Pardubický kraj
Fotbalové derby vítěze nepoznalo
Litomyšl
Ve městě je 11 pozitivních lidí na Covid-19, sedm ze supermarketu
Začala Smetanova Litomyšl, program je nabitý až do příštího víkendu
Střet tří aut: 3 hodiny uzavřená silnice, pro zraněného přiletěl vrtulník
Lázně ducha ani Gastroslavnosti letos nebudou
Solnice
Po střetu dvou osobních aut skončilo jedno z nich ve zdi
Pracovní úraz při manipulaci s vysokozdvižným vozíkem
Srážka tří aut: Dvě z nich skončila mimo silnici
Dobročinná módní přehlídka vozíčkářů vybrala víc jak 160 tisíc korun
Orlické hory
Zastavte se v Orlických horách a Podorlicku
Odešel na nákup ve městě, jeho auto se ale našlo u Zemské brány
Polsko rozvolňuje cestování přes hranice
Policisté si vzali do hledáčku čtyřkolky i motorky. Jejich pohyb v lesích je zakázaný zákonem
Podorlicko
Vodní nádrže jsou stále vhodné ke koupání
Příkopy jako by přitahovaly řidiče. Dvě události během pondělního odpoledne
Do přírody na výlet. Třeba na koloběžce s elektrickým dopomocným motorem
Dva železniční přejezdy označené křížem, dva střety osobáků s vlakem. Jeden z nich s tragickým koncem
Rychnovsko
Zloději volno neměli, terčem automat i autobus
Motorkáři do cíle nedojeli. Jeden se srazil s autem, druhý s lesní zvěří
Hořely saze v komínu i dílna u rodinného domu
Hasiči likvidovali během tří hodin tři nehody
Orlickoústecko
Manželé nerespektovali zákaz řízení. Za maření výkonu úředního rozhodnutí jim hrozí až tříleté vězení
Strom na střeše auta, vírník na zemi mimo heliport
Pirát silnic přišel o BMW. Poté, co se honil s policií v ulicích města
Vzal si nářadí a odešel z práce. Již rok a půl ho hledá policie
Náchodsko
Čtrnáct obcí má zájem o měření rychlosti ve svých katastrech. Hledají se vhodná místa
Nelehká záchrana retrívra se šťastným koncem. Pes spadl do hluboké průrvy
Ultralight zavadil při přistávání o obilí, upadlo mu kolo a poškodil si vrtuli
Cizinec nabízel policistům úplatek. Při silniční kontrole nadýchal přes 3 promile alkoholu

 
loading...