Profil autora:
vložil Fletch
jméno Fletcher Martin
autor fotografií Petr Lazurko
06.03.2015 18:45

Fletch

Zpravodajství
zajímavosti

Zobrazeno 2741x

Hodnocení

Spolek přátel vojenské historie - 6. prapor polních myslivců Náchod byl založen 23. července 1994. Vznikl nejprve jako pobočka Československé společnosti vojenské historie v Náchodě a z ní potom na ustavující schůzi 10. února 1996 byl založen samostatný právní subjekt - SPVH - 6. prapor polních myslivců Náchod.

Spolek přátel vojenské historie - 6. prapor polních myslivců Náchod

Zaměření: Prusko-rakouská válka roku 1866, habsburská armáda do roku 1918

Činnost:

• Udržování tradic tradiční historické jednotky 6. praporu polních myslivců
• Kulturní a společenská vystoupení v dobových uniformách
• Péče o válečné hroby a pomníky z války roku 1866
• Organizování kulturních a společenských akcí
• Pořádání zájezdů s vojensko-historickou tématikou
• Publikační činnost

Hlavní součástí spolku je tradiční historická jednotka 6. praporu polních myslivců v dobových uniformách lehké pěchoty rakouské armády z let 1861-1867, které se vyznačují štikově šedou uniformou se zeleným vyložením, krátkou zepředu nabíjenou puškou systému Lorenz a především typickým černým mysliveckým kloboukem s bohatým chocholem z ocelovězeleného kohoutího peří.

Spolek navazuje na tradice 6. praporu polních myslivců, který byl v rakouské armádě vytvořen 1. září 1808. Jeho původním doplňovacím okresem se stala oblast Plzeňska. Šestí myslivci se zapojili do většiny válečných konfliktů 19. století - bojovali proti Napoleonově armádě v letech 1809 - 1813, proti uherské revoluci v letech 1848 - 1849, ale jedním z jejich největších bojových úspěchů byla účast v prusko-rakouské válce roku 1866. Po bojích na ruské i italské frontě za první světové války a po zániku Rakousko-Uherska působil 6. myslivecký prapor přejmenovaný na Hraničářský prapor č. 6 "Sibiřských úderníků" až do roku 1939 v armádě Československé republiky.

Členové náchodského spolku se zajímají i o další historická období, která mají vztah k vojenským dějinám českého národa. Za zmínku stojí jejich účast na pravidelných setkáních historických klubů na bojišti u Slavkova, kde vystupují v uniformách rakouských myslivců z let 1798-1805, nebo účast na vzpomínkových setkáních u příležitosti výročí první světové války 1914-1918 ve stejnokrojích z tohoto období.
SPVH Náchod také pořádá vzpomínková setkání a pietní akty u pomníků a na místech bitev v roce 1866. Z nich připomeňme alespoň nejvýznamnější. V dubnu 1995 to byla akce "Vzpomínka na rok 1866" spojená se svěcením klubového praporu v děkanském kostele v Náchodě, v květnu 1996 pak u příležitosti 130. výročí války vzpomínková akce "Bitva u Vysokova 1866". Její součástí byl pietní akt a bojová ukázka u pomníku Myslivce ve Vysokově a živý obraz "Boj u vysokovské lípy". Další, spíše komorní akce proběhla v červnu roku 1997, kdy byl odhalen rekonstuovaný tzv. Wimpffenův kříž u Václavic. Podobně, i když ve větším rozsahu, bylo koncipováno slavnostní otevření naučné stezky "Náchod - Vysokov - Václavice 1866" v červnu 1998.

Je nutné zmínit se také o navázání úspěšné spolupráce s obdobně zaměřeným spolkem ze severoitalského města Novara, který navazuje na tradice piemontské armády. V rámci této spolupráce se uskutečnil v roce 2000 při příležitosti výročí bitvy u Náchod kulturní projekt "Náchod - Novara- Josefov".
SPVH Náchod se podílí spolu s Komitétem pro udržování památek z války roku 1866 a jednotlivými městskými a obecními úřady Náchodska na provádění údržby a oprav válečných hrobů a pomníků z roku 1866. V letech 1994-2000 se podařilo na náchodském bojišti opravit, restaurovat či obnovit na 50 náhrobků, pomníků, votivních desek a šachetních křížů. Pravidelná údržba vojenského hřbitova v zámecké aleji v Náchodě, okolí pomníku Myslivce ve Vysokově a dalších památek z bitvy u Náchoda je již samozřejmostí.

K dalším aktivitám členů spolku patřilo vybudování naučné stezky "Náchod-Vysokov-Václavice 1866", která přiblížuje zájemcům o události roku 1866 nejzajímavější místa bitvy u Náchoda 27. června 1866. Stezka byla slavnostně otevřena 27. června 1998 na náchodském zámku, kde se nachází její začátek, konec je na železniční stanici Václavice. Její délka je 8,5 km a na devíti zastávkách se mohou návštěvníci seznámit s příčinami vzniku a s průběhem prusko-rakouské války roku 1866, zejména s vlastní bitvou u Náchoda i s nejzajímavějšími pomníky připomínajícími tuto událost.

SPVH Náchod pořádá pro své členy a ostatní zájemce o vojenskou historii tematické zájezdy po významných vojenských památkách majících souvislost s našimi národními dějinami. V letech 1997 - 1999 to byly například tři návštěvy severoitalských bojišť Custoza, Solferino, St. Martino, měst pevnostního čtyřúhelníku, či bojišť z první světové války v oblasti Rivy, Rovereta, Lavarone či Sextenských Dolomit.
V roce 1999 proběhla úspěšná expedice do západní a východní Haliče na Ukrajině zaměřená na zmapování bojišť 6. praporu v období I. světové války. O rok později se uskutečnila expedice Baltica 2000 do pobaltských zemí, se zaměřením na místní vojenské a fortifikační památky a také na vzájemnou spojitost náchodského panství a kuronského vévodství na přelomu 18. a 19. st.

Dále je nutno zmínit také přednáškovou a publikační činnost členů spolku, pořádání výstav s vojenskou tématikou a uspořádání již čtyř "c. a k. vojenských plesů".


Naučná stezka "Náchod -Vysokov -Václavice 1866"

ZAMĚŘENÍ:
Bitva u Náchoda 27. června 1866,
prusko-rakouská válka roku 1866

ZAČÁTEK:
Státní zámek Náchod
KONEC:
Železniční stanice Václavice
OKRES:
Náchod

DÉLKA:
8,5 km základní trasa
4,5 km odbočky

POČET ZASTÁVEK:
9 zastávek a 3 odbočky

TYP STEZKY:
pro pěší, pro cyklisty

NÁROČNOST:
Střední

ČAS PROHLÍDKY:
3 hod. základní trasa, 1,5 hod. odbočky

ZNAČENÍ:
Vede po turisticky značených cestách.
Značena turistickou značkou pro naučnou stezku, včetně odboček

PRŮVODCE:
36 stran textu, 12 stran fotografií

MAPA:
Barevná formátu A4 s popisem

NÁVŠTĚVNOST:
Celoročně

DOSTUPNOST:
Automobilem nebo zájezdovým autobusem na parkoviště zámek Náchod
Linkovým autobusem na nádraží Náchod
Vlakem na nádraží Náchod resp. Václavice

SPRÁVCE STEZKY:
Spolek přátel vojenské historie - 6. prapor polních myslivců Náchod

Popis naučné stezky "Náchod -Vysokov -Václavice 1866"
Každý, kdo alespoň trochu poznal kraj mezi Náchodem a Hradcem Králové si nemohl nevšimnout desítek v polích roztroušených hrobů a pomníků z prusko - rakouské války roku 1866. Nejvíce se jich nachází právě v okolích těchto dvou měst, kde byly svedeny nejkrvavější bitvy celého válečného střetnutí. A právě první z nich, bitvě u Náchoda, je věnovaná naučná stezka "Náchod -Vysokov -Václavice 1866".
Byla zřízena v letech 1996 - 1998 Spolkem přátel vojenské historie - 6. praporem polních myslivců Náchod za spolupráce Městského úřadu Náchod a obecních úřadů Kramolna, Vysokov a Provodov-Šonov. Slavnostní odhalení naučné stezky se uskutečnilo 27. června 1998 za účasti tradičních historických jednotek z celé České republiky.
Stezka provází návštěvníka po nejvýznamnějších místech, na kterých se 27. června 1866 bitva u Náchoda odehrála. Obsahuje celkem 9 zastávek a tři odbočky s informačními tabulemi. Délka její základní trasy měří 8,5 km a prohlídka trvá asi 3 - 4 hodiny. Trasu naučné stezky je možné absolvovat také na jízdním kole. Naučná stezka začíná před portálem tzv. úřednického traktu náchodského státního zámku, jehož prohlídku doporučujeme jako vhodný úvod před absolvováním naučné stezky. Závěrečná zastávka ve Václavicích se nachází na křižovatce železniční trati Choceň - Meziměstí a spojky do Starkoče s návazností na trať Hradec Králové - Trutnov. V případě potřeby je naučnou stezku možno absolvovat i opačným směrem, v tomto případě ovšem neplatí pokyny uvedené na informačních tabulích.
Naučná stezka "Náchod - Vysokov - Václavice 1866", jak už vyplývá z názvu, prochází obcemi, které byli bezprostředně zasaženy válečným střetnutím mezi rakouským VI. armádním sborem vedeným polním podmaršálkem Vilémem baronem Rammingem a pruským V. armádním sborem generálmajora von Steinmetze. Trasa je označena turistickou značkou pro naučnou stezku a vede po turisticky značených cestách.
Návštěvník může shlédnout všechny nejvýznamnější pomníky na bojišti a má možnost se seznámit s okolnostmi jejich vzniku a s péčí o vojenské památky na Náchodsku v uplynulých 130 letech. Stručnou, avšak výstižnou formou je popsán vlastní průběh bitvy u Náchoda. V roce 2001, u příležitosti 135. výročí prusko-rakouské války roku 1866, byl vydán podrobný průvodce naučné stezky s mapovým podkladem, který rozvádí jednotlivá historická fakta, seznamuje čtenáře s jednotlivými druhy vojsk obou válčících stran i se zápisy v obecních kronikách vztahujícími se k bitvě u Náchoda 27. června 1866.


Kontakt:
Jan Čížek - předseda: 731 871 618
Ondřej Král - místopředseda: 739 99 44 52
nachod@1866.cz

Linkuj elánek Linkuj.cz  Linkuj.cz  |   Facebook  Facebook  |   Google  Google  |   Jagg.cz  Jagg.cz  |   Digg  Digg
Mohlo by Vás zajímat
loading...
   
Další zprávy z lokality Náchod
V centru Náchoda pozor na částečnou uzavírku ulic Parkány x Poštovní. Bude komplikovat dopravu
Upozornění na dopravní komplikace spojené s uzavírkou železničních přejezdů v Náchodě-Bělovsi
Dostavba Malých lázní v Bělovsi vstupuje do své finální etapy
Náchodské MŠ nabídnou místa pro děti zaměstnanců nemocnice
Zdravotnický materiál pro výuku budoucích sester – další forma podpory jejich studia
Karlovo náměstí v Náchodě oživí budova nového loutkového divadla
Město Náchod úzce spolupracuje s náchodskou nemocnicí
Dopravní omezení související s rekonstrukcí plynu v úseku ul. Borská-Husovo nám. v Náchodě
Naučná stezka lesoparkem Montace byla rozšířena o nová stanoviště
Vedení náchodské radnice ocenilo záchranáře a strážnici městské policie
Strážnice Městské policie Náchod pomohla při záchraně života
Náchod stvrdil spolupráci s nemocnicí podpisem memoranda
Kromě varny se v bytě našly i nože. Možná jsou kradené, poznají je majitelé?
Převážel léky s obsahem pseudoefedrinu. Před celníky je ukryl do trenek
Náchod zvyšuje nájemné v městských bytech – po více než osmi letech
Plameny spolykaly provizorní chatku, nikde nebyl naštěstí zraněn
Náchod nesouhlasí se zrušením vlakové zastávky v Malém Poříčí
Letošní první koncert B-Side Bandu a Vojty Dyka se koná v Náchodě
Policie zadržela mladíka, který má na svědomí explozi v bytě panelového domu
O absolventy zdravotnických škol máme velký zájem, stojíme o to, aby žili a pracovali v Náchodě sdělil nejen starosta Náchoda Jan Birke
Za výbuchem v bytě stojí drogy
Dermacol acoustic tour
V bytě v sedmém patře panelového domu došlo k explozi. Plyn nebo varna drog?
O posílení zdravotnického personálu jednal starosta Birke s ředitelkou nemocnice
Zloděj se nestyděl krást v dětském pokoji. Prasátko zmizelo i s úsporami
Kdo ví, kde se nachází? Pomozte najít pohřešovanou dívku
Majitel zaparkoval skútr v listopadu na parkovišti. Ten v tomto týdnu zmizel
Kraj za 300 milionů korun nakoupí vybavení nemocnice
Pokusil se vloupat do bankomatu. Zjistil ale, že to nebude snadné
Hasiči darovali společně krev

Navázali na autobusovou tradici a posadili chlapce k šicím strojům
25.04.2019 | 10:27 | Orlický.net

Městu byla udělena cena časopisu Moderní obec
25.04.2019 | 08:44 | Ústí nad Orlicí

Přednášky o Mercurym upozornily žáky v Pardubicích na nebezpečí AIDS
24.04.2019 | 19:29 | Fletch

Další startovací byty v Pardubicích jsou rozlosovány
24.04.2019 | 09:44 | Fletch

Lesníci pošlou miliardu korun na vrácení vody do lesa. V Podorlicku se to týká čtyř lokalit
24.04.2019 | 08:58 | Orlický.net

I bagr může chránit včely samotářky. U Jaroměře jim vytváří prostor pro zahnízdění
23.04.2019 | 10:26 | ČRo

V památkové zóně je teď nejbolavějším místem kostel sv. Jakuba
22.04.2019 | 07:56 | Pardubický kraj

Řeky nejsou smetiště. Hradecká „filda“ čistila břehy Orlice
18.04.2019 | 10:41 * | Fletch

Zápisy do základních škol mají děti za sebou, nyní jsou na řadě zápisy do mateřinek
16.04.2019 | 11:46 | Fletch

Ministryně Schillerová besedovala se seniory
16.04.2019 | 09:50 | Ústí nad Orlicí

Hydrologové znovu mluví o suchu. Situace s podzemními vodami je horší, než loni touto dobou
15.04.2019 | 09:47 | ČRo

Lesníci obnovili vodní nádrž a dvě tůně. Mají zadržet vodu v krajině
14.04.2019 | 09:27 | Orlický.net

Dotační program na kůrovce už odškodnil první majitele lesa
10.04.2019 | 10:29 | Fletch

Farmáři těžko shání sezónní pracovníky na brigádu. Někteří tak dokonce omezují pěstování plodin
10.04.2019 | 09:54 | ČRo

Učitelé v roli herců, herci v roli učitelů
09.04.2019 | 10:24 | Fletchzprávy z měst v regionu Orlických hor a Podorlicka

Rychnov nad Kněžnou
Spartanská odysea pro dobrou věc!
Sportovní legendy otevřely opravený atletický ovál stadionu
Proč hořelo auto odstavené po nehodě? Zloději chtěli zahladit stopy po krádeži hudební aparatury
Přijďte si otestovat své zdraví na Den zdraví s rychnovskou nemocnicí
Ústí nad Orlicí
Městu byla udělena cena časopisu Moderní obec
Na Velký pátek se lidé vydali po křížové cestě
Partnerské orchestry vystoupily v divadle
Ministryně Schillerová besedovala se seniory
Žamberk
Rallye Šmídl a soutěžní odpoledne
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Hořelo v bytovce. Hasiči museli evakuovat 17 lidí
Rekonstruované Dětské dopravní hřiště opět slouží dětem
Lanškroun
Majáles, oslava jara a mládí
Den zemědělské školy již po dvacáté
V letošním roce zavítá Legiovlak i do Lanškrouna
Gladiator Race Run zažije svou premiéru v Lanškrouně
Nové Město nad Metují
Výstava vláčků a modelů na zámku v Novém Městě nad Metují
Havárie seniora na elektrokole. Ten utrpěl po pádu těžké zranění
Vítr rozfoukal po lese oheň. Po pálení zbytků vytěženého dřeva vznikla škoda za sto tisíc
Skončil inženýrsko-geologický průzkum silnice procházející náměstím
Dobruška
Automobilka zapůjčí 7 vozů poskytovatelům sociálních služeb v okolí výrobního závodu v Kvasinách.
Václav Hudeček zahrál v kostele sv. Václava
Na skládce odpadu zapršelo. Kvůli předchozímu požáru
Dobruška si připomene čtvrt tisíciletí od narození národního buditele
Letohrad
Lesníci obnovili vodní nádrž a dvě tůně. Mají zadržet vodu v krajině
V Bažantnici probíhá těžba dřeva. K zemi šly jen stromy staré nebo ve špatné zdravotním stavu
Opilý muž si chtěl ublížit. Zásah policistů musel být velmi rychlý
Křížová cesta z Orlice míří do Olomouce
Kostelec nad Orlicí
Nové komunitní centrum v Kostelci nad Orlicí
Na Mírově hořel dům určený k demolici
Dvě nehody na jedné ulici
Sociální a související služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a v nepříznivé sociální situaci
Choceň
Chodkyně se střetla s kamionem. Policie hledá svědky tragické dopravní nehody
Auto na střeše, přívěsný vozík v příkopu
V řadovce hořela garáž. Jeden muž se popálil a další dvě osoby se nadýchaly zplodin hoření
V přádelně zahořela bavlna. Škody se vyšplhají do milionů
Týniště nad Orlicí
Japonci pod Orlickými horami postaví fabriku na výrobu katalyzátorů. Do výroby přijmou až stovku zaměstnanců
Cyklosezóna začala. Bohužel i pro zloděje
Osobák narazil do stojícího auta s vlekem
Skořápka s Alenou Mihulovou v Týništi nad Orlicí
Vamberk
Vloupání do chatek v zahrádkářské kolonii objasněna
Tradiční vamberecké krajkářství usiluje o zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky
Na křižovatce se srazila dvě osobní auta
Hasiči likvidovali následky dopravní nehody i uvolněný plech na střeše
Česká Skalice
Starší muž měl obtěžovat a osahávat mladou dívku. Policisté se ptají, zda se to nestalo i jiným dívkám či ženám
Náchodští hasiči cvičili na Rozkoši záchranu osoby, pod kterou se propadl led
V bývalé pekárně zahořel moučný prach
Motorka po střetu s autem skončila mimo silnici, motorkář v péči lékařů
Rokytnice v Orlických horách
Máte upletenou pomlázku? A co kraslice? Pokud ne, zajděte na tvořivou dílnu
Den památek: tentokrát na téma soudní okres Rokytnice
Umělec tvořil bez zakázky. Sprejem poničil několik objektů
Sýpka bude lákat vůní čerstvě upražené kávy
Česká Třebová
V památkové zóně je teď nejbolavějším místem kostel sv. Jakuba
Ocenili nejlepší sportovce města roku 2018
Řidička auta se na přechodu střetla s dítětem. Chlapci se prý omluvila a odjela
Falešný lékař podvedl důvěřivce. Z důchodce vylákal několik tisícovek
Opočno
Budova chirurgie a porodnice bývalé nemocnice v Opočně patří Královéhradeckému kraji
S holemi i bez holí se můžete opět vydat na trasy kolem Opočna
Čelní střet auta a dodávky: Jednu osobu museli hasiči vystříhat
Průjezd Opočnem bude bezpečnější, silničáři začali stavět obchvat města
Náchod
V centru Náchoda pozor na částečnou uzavírku ulic Parkány x Poštovní. Bude komplikovat dopravu
Upozornění na dopravní komplikace spojené s uzavírkou železničních přejezdů v Náchodě-Bělovsi
Dostavba Malých lázní v Bělovsi vstupuje do své finální etapy
Náchodské MŠ nabídnou místa pro děti zaměstnanců nemocnice
Jablonné nad Orlicí
Mladí umělci vystavují, během vernisáže proběhla také dražba
Na náměstí mají originální jarní výzdobu
Firma vyslala humanitární pomoc pro Ukrajinu
Auto se na přejezdu střetlo s osobním vlakem
Borohrádek
Odstartoval celorepublikový řetězec dobrých skutků
Žáci základní školy by příští rok mohli sportovat na moderním hřišti
Začíná celorepublikový řetězec dobrých skutků
Nerespektoval zákaz řízení, díky policistům do cíle nedojel
Jaroměř
I bagr může chránit včely samotářky. U Jaroměře jim vytváří prostor pro zahnízdění
Kvůli výstavbě dálnice musí přepojit hlavní vodovod. Lidé by neměli raději prát bílé prádlo
Hasiči přestěhovali základnu do bývalé kotelny. Tam budou sídlit několik příštích měsíců
Senior vjel na železniční přejezd přes zákaz. Projíždějící vlak ho připravil o přívěsný vozík k vozidlu
Králíky
Věznice v Králíkách? Ministerští úředníci o tom zase uvažují, říká hejtman Netolický
Na louce se skrývalo šedesát zlatých dukátů z třicetileté války
Sháněl nějaké peníze. Podíval se do školy
Vyražte do Muzea opevnění Králický řopík
Hradec Králové
Hradecké Lvice vybojovaly v Ženské basketbalové lize bronzové medaile díky výhře nad hráčkami KP Brno
Lesníci pošlou miliardu korun na vrácení vody do lesa. V Podorlicku se to týká čtyř lokalit
Strážníci kontrolovali dětská hřiště, po městě posbírali osm injekčních stříkaček
Řeky nejsou smetiště. Hradecká „filda“ čistila břehy Orlice
Vysoké Mýto
Navázali na autobusovou tradici a posadili chlapce k šicím strojům
Do čistícího automobilu narazilo jiné vozidlo. Policie teď pátrá, o které šlo
Den Země lidem připomněl, jak je důležité třídit odpad
Návštěvníky jarního kujebáckého jarmarku neodradilo ani rozmarné počasí
Pardubice
Motorkář skončil po střetu s nakladním autem pod jeho koly
Přednášky o Mercurym upozornily žáky v Pardubicích na nebezpečí AIDS
Další startovací byty v Pardubicích jsou rozlosovány
Filharmonici se v příští sezoně přesunou na univerzitu
Litomyšl
Výstava jako návod na čtyřdenní výlet
Gymnázium se pyšní moderními učebnami biologie
Výmol na silnici vyvolal hádku mezi cyklistou a řidičem osobáku
Litomyšlská interna je v novém. Kraj si vilu Klára zatím nechá
Solnice
Ve dvou dnech dvě nehody
Na skále má vyrůst dalších pět průmyslových hal. Rozšíření průmyslové zóny teď čeká na vyjádření EIA
Kamionu se převrátil návěs do příkopu. Stalo se to ale na kruhovém objezdu
Autobus plný cestujících projel kruhovým objezdem a skončil v příkopu
Orlické hory
Policisté na běžkách kontrolovali chaty a chalupy
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko prezentovala nabídku turistické oblasti na veletrhu GO a REGIONTOUR v Brně
Musheři mají za sebou 300 kilometrů po hřebenech hor
Stovky psů, saně, lyže i kola. Začal 23. ročník náročného závodu psích spřežení Šediváčkův long
Podorlicko
Silný vítr přidělal práci hasičům. Padaly stromy, potíže byly i na střechách
Již jen do neděle mohou města a obce žádat o grant na Oranžový přechod
Na golfovém hřišti a v rámci vodní elektrárny podnikatelé protiprávně nakládali s vodou. Inspekce jim za to udělila pokuty
Chaty a chalupy si chraňte pomocí rad v nové mobilní aplikaci
Rychnovsko
Prodávali pervitin i marihuanu. Pak spadla klec
Hejtman jednal s ministrem vnitra o potřebách průmyslové zóny
Srna vběhla před auto. Po střetu na místě uhynula
Zájemce o značkové mobily lákal nízkou cenou, zboží ale neposílal. Kriminalistům se na síti ale neztratil
Orlickoústecko
Značně opilý syn vyhrožoval rodičům újmou na zdraví. Skončil na záchytce
Pohřešuje se osmačtyřicetiletý muž. Rodina jej naposledy spatřila před čtyřmi dny
Muž držel nelegálně zbraň a střílel s ní do vzduchu. Za nedovolené ozbrojování ho můžou čekat až dva roky za mřížemi
Přišla s jarem další vlna odcizených katalyzátorů? Pachatelé se zaměřují na část výfukové soustavy potrubí.
Náchodsko
Traktor zamířil za hranice. Ovšem bez vědomí majitele
Ve skalách zachraňovali zraněnou osobu
Tragická událost na kolejích: Žena střet s vlakem nepřežila
Místo do školy chodil za školu. Za «ne»docházku se budou zodpovídat rodiče.

provozuje (c) Pro Junior, z.s. 2006-2019 | ISSN 1803-6317 | za obsah ručí autoři jednotlivých příspěvků
zprávy z volně přístupných zdrojů jsou označeny zkratkou zdroje | | gdpr | ceník inzerce | admin
TOPlist Google+